Allmänna villkor och betalningsvillkor

Definitioner i detta avsnitt

Företaget: Allkonstnären Tobias Lindqvist

Kund/kunden: Den person eller det företag som anlitar Allkonstnären Tobias Lindqvist.

Tjänst: Någon av de tjänster Allkonstnären Tobias Lindqvist erbjuder.

Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster och produkter som företaget Allkonstnären Tobias Lindqvist erbjuder om inget annat avtalats. Undantag från dessa villkor skall tydligt framgå av skriftligt avtal mellan kunden och företaget. Utöver dessa allmänna villkor gäller separata villkor för varje enskild tjänst, vara och/eller produkt (se separata avsnitt).

Betalning

 1. Företaget har ingen kontanthantering och all betalning sker därför mot faktura. Betalningsvillkor är 20 dagar för företag/juridiska personer respektive 30 dagar för privatpersoner om inget annat avtalats.
 2. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer fördröjningsersättning 450 kronor för företag/juridiska personer respektive påminnelseavgift 60 kronor för privatperson samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.
 3. Vid utebliven betalning trots påminnelse kan fordran överlämnas till inkassoföretag och/eller Kronofogdemyndigheten. Fordran gentemot företag/juridiska personer lämnas normalt direkt till Kronofogdemyndigheten efter en första påminnelse om fordran förblir obetald.

Ångerrätt, avbokning och avbeställning

 1. Kunden har alltid rätt att avboka eller avbeställa en beställd/bokad tjänst eller vara oaktat tidpunkt om inget annat avtalats i särskilt avtal mellan kunden och företaget.
 2. Företaget förbehåller sig rätten att vid avbokning med kort varsel debitera fullt pris för beställd tjänst. Exempel på sådana fall innefattar men begränsas ej till tillfällen då företaget avböjt andra uppdrag för att kunna utföra det uppdrag som avbeställs.
 3. Kunden är vid avbokning betalningsskyldig för utlägg företaget haft för att förbereda och/eller påbörja utförandet av tjänsten. Exempel på sådana utlägg innefattar men begränsas ej till:
 • Materiel/utrustning specifikt inköpt för att utföra det aktuella uppdraget.
 • Hyra för utrustning som bokats specifikt för den aktuella tjänsten och som ej kan avbokas kostnadsfritt.
 • Resa och/eller hotell specifikt bokade eller påbörjade för den aktuella tjänsten och som ej kan avbokas kostnadsfritt.
 • Utlägg för externa tjänster och/eller material som krävs för att företaget skall kunna utföra det aktuella uppdraget.

Force majeure

Företaget är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till exempelvis krig, terrorbrott, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till företaget drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

Hantering av personuppgifter och personlig integritet

Företaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna används endast för fakturering för utförda tjänster och/eller sålda produkter.

Lagrade uppgifter är namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, postadress, mejladress och telefonnummer liksom information om köpta och genomförda tjänster/produkter från företaget samt kontaktperson hos kunden om densamme är ett företag.

Företaget använder de personuppgifter som kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser gentemot kunden så effektivt som möjligt samt att kunna fakturera för utförda tjänster. Personuppgifter kommer aldrig användas i marknadsföringssyfte.

Företaget behandlar endast personuppgifterna internt och dessa lämnas inte ut till andra parter i annat syfte än att uppfylla företagets tjänsteleveranser liksom en effektiv fakturahantering.

Kunden har rätt att när som helst begära ett utdrag om vilka uppgifter företaget lagrat om kunden. Vidare har kunden rätt att när som helst begära ändring, begränsning eller radering av lagrade personuppgifter. 

Kreditupplysningar

Företaget förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om kunden innan avtal ingås. Företaget äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden.  

Företagets rättigheter

Företaget har genom skriftlig eller muntlig underrättelse till kunden rätt att, helt eller delvis, avsluta eller avstå från en tjänst och säga upp eventuellt ingångna avtal med omedelbar verkan om kunden bryter mot sina åtaganden enligt dessa villkor och/eller ingångna avtal eller mot författning eller myndighetsbeslut.

Företaget förbehåller sig rätten att vid omständigheter utom företagets kontroll ej utföra utlovad/avtalad tjänst. Exempel på sådana omständigheter innefattar men begränsas ej till:

 • Väderlek.
 • Sjukdom.
 • Dödsfall.
 • Stöld på eller skada av materiel/utrustning nödvändig för tjänstens utförande.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor och/eller de särskilda villkoren för respektive tjänst. Villkorsändringar meddelas om nödvändigt kunden på av företaget beslutat sätt så skyndsamt som möjligt. Företaget har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om ändringar och tillägg inte godkänns av en kund har kunden alltid rätt att säga upp pågående tjänster och avtal. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All kopiering eller lagring av innehåll från www.allkonstnaren.se, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Allkonstnären Tobias Lindqvist. Denna begränsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, firmor/bolagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om Allkonstnärens produkter.

Lagval och tvistlösning

Samtliga villkor på allkonaren.se och avtal regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av avtalet och/eller villkor ska företaget och kunden i första hand försöka komma överens.

Tvisten ska annars prövas av allmän domstol. 


Personligt