Priser & bokning
Samtliga priser är inklusive 25 % moms om inget annat anges.

Statist/skådespelare/modell

Slutgiltig prissättning sker efter förhandling. Priset är avhängigt av rollens art, geografisk plats för inspelning, resekostnader, vilken rekvisita jag själv får stå för och så vidare. 

från 625 kr

Assistent vid filminspelning

Priset kan förhandlas både uppåt och neråt beroende på uppdragets art.

500 kr/timme

3 500/heldag

Röst, dubbning, speaker

Slutgiltig prissättning sker efter förhandling. Priset är avhängigt av uppdragets art, geografisk plats för fotografering/filmning, resekostnader, vilken rekvisita jag själv får stå för och så vidare. 

från 625 kr

Fotografering

I priset ingår:
• Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering 
rekognosering och restid.

• Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, skanning/råfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit− och svartpunkt, kontrast, skärpning), anpassning av profiler, metadata, taggning och ev. retusch.

• Leverans av elektroniska bilder.


Minsta debitering: 2 timmar. Kväll− och helgtillägg: 25 % på timpriset. Till timpriset tillkommer kostnad för resa/uppehälle, framkallning av bilder, hyra av studio, extra utrustning etcetera.

750 kr/timme

Manus & text

Alternativt

600 kr/timme

3 kronor/ord

Marknadsföring

Sker i form av sponsrat inlägg på kompasskurs.se.

3 kronor/ord

ONLINEBOKNING

Bokning bekräftas per mejl.
Dina personuppgifter kommer bara användas i faktureringssyfte vid fullgjord beställning.Personligt