Villkor skådespelare/statist
Gäller utöver allmänna villkor

Definitioner i detta avsnitt

Företaget: Allkonstnären Tobias Lindqvist, organisationsnummer 770911-1491.

Kund/kunden: Den person eller det företag/juridiska person som anlitar Allkonstnären Tobias Lindqvist.

Tjänst/uppdrag: Någon av de tjänster företaget Allkonstnären Tobias Lindqvist erbjuder som skådespelare eller modell (inkluderat röstuppdrag) inom områdena men ej begränsat till film, reklam, TV, radio och teater.

Inledning

Utöver de allmänna villkoren gäller dessa villkor i samband med att företaget anlitas som skådespelare, statist, modell, filmassistent och/eller för röstuppdrag i film/reklam eller på teater, TV eller radio. Villkoren gäller så länge inte annat tydligt avtalats i separat avtal mellan kunden och företaget.

Pris och betalning

Lägsta pris är alltid 500 kronor exklusive moms per uppdrag om inget annat avtalats. Betalning sker endast mot faktura. Momssatsen är 0 (t ex teater), 6 (t ex film/TV-serier) eller 25 % (reklam) beroende på typ av uppdrag.

Vid uppdrag utanför Stockholms stad utgår utöver gage/arvode/lön även kostnad för resor och eventuellt boende. Företaget förbehåller sig rätten att välja det färdmedel och boendeform som anses lämpligast för utförandet av tjänsten. Dock kommer hänsyn givetvis tas till kostnaden för att i möjligaste mån hålla dessa så låga som möjligt liksom hänsyn till miljöpåverkan.

Då företaget använder egen bil utgår milersättning om den totala körsträckan i samband med uppdraget uppgår till minst 50 kilometer (inklusive men ej begränsat till resor mellan hemmet/Företagets adress* och aktuell arbets-/inspelningsplats samt övriga resor nödvändiga för uppdragets art). Milersättningen uppgår till 50 kronor per påbörjad mil om inget annat avtalats.

Rättigheter för producerat material

Inför filminspelning/föreställning/fotning och/eller röstupptagning skall avtal mellan kunden och företaget tecknas som tydliggör rättigheterna för producerat material.

* Svartågatan 13, 128 45 Bagarmossen 


Personligt