Villkor transport
Villkor utöver Allmänna villkor

Definitioner i detta avsnitt

Företaget: Allkonstnären Tobias Lindkvist

Kund/kunden: Den person eller det företag som anlitar Allkonstnären Tobias Lindkvist.

Tjänst/uppdrag: Någon av de transporttjänster Allkonstnären Tobias Lindkvist erbjuder

Avsändare: Den som har uppdragit åt Företaget att befordra en försändelse. 

Försändelse: Brev, paket eller andra adresserade försändelser samt oadresserade försändelser som hanteras i företagets verksamhet.

Mottagare: Försändelsens mottagare 


Inledning

Utöver de allmänna villkoren gäller dessa villkor i samband med att företaget anlitas transport av gods. Villkoren gäller så länge inte annat tydligt avtalats i separat avtal mellan kunden och företaget.


Försändelsers innehåll

Avsändaren är skyldig att tillse att försändelsen inte har innehåll som strider mot bestämmelserna i denna punkt. Företaget åtar sig inte något ansvar för en försändelse med innehåll som strider mot denna punkt. Avsändaren ska ersätta Företaget för all skada som uppkommer av att avsändaren bryter mot de angivna bestämmelserna. 

Farligt innehåll

I bland annat lag (2006:263) om transport av farligt gods finns bestämmelser om farligt gods. Farligt gods får inte sändas med företaget. Närmare upplysningar om farligt gods kan lämnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, www.msb.se.

Förbjudet innehåll

Följande innehåll får inte sändas med företaget:

 • Dyrbart innehåll, som exempelvis guld, silver, ädelstenar eller kontanter.
 • Innehåll som kräver kyla eller värme utöver normal transporthantering. 
 • Levande djur. 
 • Skjutvapen och/eller vapendelar liksom explosiva föremål, vätskor eller liknande.
 • Smittförande ämnen kategori A (UN 2814, UN 2900) samt biologiskt ämne, kategori B (UN 3373) samt övriga medicinska och biologiska prover som inte är förpackade på ett säkert sätt, (se Folhälsomyndighetens anvisningar). Närmare upplysningar om biologiska ämnen och förpackningar kan lämnas av Folkhälsomyndigheten, www.fhi.se.

Ansvar

Ansvarsperiod

Företagets ansvar för försändelse inträder när företaget tar emot försändelsen och upphör då försändelsen lämnats ut till den angivna mottagaren. 

Allmänna befrielsegrunder

Företaget är fri från ansvar i den mån förlusten, minskningen, skadan eller förseningen har orsakats av något av följande. 

 • Avsändarens eller mottagarens fel eller försummelse. 
 • Att en försändelse är försedd med en felaktig, ofullständig eller otydlig adress. 
 • Handhavande, lastning, stuvning eller lossning av försändelse som ombesörjts av avsändaren eller mottagaren eller någon som handlar för avsändarens eller mottagarens räkning. 
 • Innehållets egen naturliga beskaffenhet att lätt fördärvas, till exempel genom bräckage, läckage, självantändning, förruttnelse, rost, jäsning, avdunstning samt känslighet för kyla, värme och fukt. 
 • Olämplig eller bristfällig förpackning av innehållet. 
 • Hinder eller omständigheter utanför företagets kontroll som företaget skäligen inte kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingående och vars följder företaget heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Försändelsens innehåll

Företaget har inte något ansvar för en försändelse med farligt eller förbjudet innehåll.

Indirekta skador

Företaget ansvarar inte för uppkomna kostnader, indirekta skador eller följdskador, som exempelvis utebliven handelsvinst, förlorad marknad eller annan liknande skada eller förlust i näringsverksamhet.

Obehörigt förfogande

Företaget ansvarar inte för skador som uppkommer av att någon efter utlämnande använder innehållet i en försändelse för att företa rättshandlingar olagligen eller utan befogenhet eller behörighet.


Reklamation

En reklamation som gäller en förlorad, minskad, skadad eller försenad försändelse ska göras inom skälig tid från det att förlusten, minskningen, skadan eller förseningen upptäckts eller borde ha upptäckts.

För näringsidkare gäller särskilt följande

 • Vid minskning eller skada som är synlig ska reklamation göras omedelbart. 
 • Förseningar ska reklameras inom sju arbetsdagar. 
 • Vid minskning eller skada som inte är synlig ska reklamation göras inom sju arbetsdagar. Sker inte detta åligger det den som reklamerar att visa att skadan eller minskningen inträffat före mottagandet.

Reklamationer kan inte göras senare än sex månader från den dag då försändelsen lämnades till befordran. Om reklamation inte görs i rätt tid går rätten att åberopa felet förlorad.