Dessa villkor gäller vid bokning

ALLMÄNNA VILLKOR

Definitioner i detta avsnitt

Företaget: Allkonstnären Tobias Lindqvist
Kund/kunden: Den person eller det företag som anlitar Allkonstnären Tobias Lindqvist.
Tjänst/uppdrag: Någon av de tjänster Allkonstnären Tobias Lindqvist erbjuder.

Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster och produkter som företaget Allkonstnären Tobias Lindqvist erbjuder om inget annat avtalats. Undantag från dessa villkor skall tydligt framgå av skriftligt avtal mellan kunden och företaget. Utöver dessa allmänna villkor gäller separata villkor för varje enskild tjänst, vara och/eller produkt (se separata avsnitt).

Betalning

Företaget har ingen kontanthantering och all betalning sker därför mot faktura. Betalningsvillkor är 20 dagar för företag/juridiska personer respektive 30 dagar för privatpersoner om inget annat avtalats.

Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer fördröjningsersättning 450 kronor för företag/juridiska personer respektive påminnelseavgift 60 kronor för privatperson samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Vid utebliven betalning trots påminnelse kan fordran överlämnas till inkassoföretag och/eller Kronofogdemyndigheten. Fordran gentemot företag/juridiska personer lämnas normalt direkt till Kronofogdemyndigheten efter en första påminnelse om fordran förblir obetald.

Ångerrätt, avbokning och avbeställning

Kunden har alltid rätt att avboka eller avbeställa en beställd/bokad tjänst eller vara oaktat tidpunkt om inget annat avtalats i särskilt avtal mellan kunden och företaget.

Företaget förbehåller sig rätten att vid avbokning med kort varsel debitera fullt pris för beställd tjänst. Exempel på sådana fall innefattar men begränsas ej till tillfällen då företaget avböjt andra uppdrag för att kunna utföra det uppdrag som avbeställs.

Kunden är vid avbokning betalningsskyldig för utlägg företaget haft för att förbereda och/eller påbörja utförandet av tjänsten. Exempel på sådana utlägg innefattar men begränsas ej till:

 • Materiel/utrustning specifikt inköpt för att utföra det aktuella uppdraget.
 • Hyra för utrustning som bokats specifikt för den aktuella tjänsten och som ej kan avbokas kostnadsfritt.
 • Resa och/eller hotell specifikt bokade eller påbörjade för den aktuella tjänsten och som ej kan avbokas kostnadsfritt.
 • Utlägg för externa tjänster och/eller material som krävs för att företaget skall kunna utföra det aktuella uppdraget.

Force majeure

Företaget är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till exempelvis krig, terrorbrott, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till företaget drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

Hantering av personuppgifter och personlig integritet

Företaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna används endast för fakturering för utförda tjänster och/eller sålda produkter.

Lagrade uppgifter är namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, postadress, mejladress och telefonnummer liksom information om köpta och genomförda tjänster/produkter från företaget samt kontaktperson hos kunden om densamme är ett företag.

Företaget använder de personuppgifter som kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser gentemot kunden så effektivt som möjligt samt att kunna fakturera för utförda tjänster. Personuppgifter kommer aldrig användas i marknadsföringssyfte.

Företaget behandlar endast personuppgifterna internt och dessa lämnas inte ut till andra parter i annat syfte än att uppfylla företagets tjänsteleveranser liksom en effektiv fakturahantering.

Kunden har rätt att när som helst begära ett utdrag om vilka uppgifter företaget lagrat om kunden. Vidare har kunden rätt att när som helst begära ändring, begränsning eller radering av lagrade personuppgifter.

Kreditupplysningar

Företaget förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om kunden innan avtal ingås. Företaget äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden.

Företagets rättigheter

Företaget har genom skriftlig eller muntlig underrättelse till kunden rätt att, helt eller delvis, avsluta eller avstå från en tjänst och säga upp eventuellt ingångna avtal med omedelbar verkan om kunden bryter mot sina åtaganden enligt dessa villkor och/eller ingångna avtal eller mot författning eller myndighetsbeslut.

Företaget förbehåller sig rätten att vid omständigheter utom företagets kontroll ej utföra utlovad/avtalad tjänst. Exempel på sådana omständigheter innefattar men begränsas ej till:

 • Väderlek.
 • Sjukdom.
 • Dödsfall.
 • Stöld på eller skada av materiel/utrustning nödvändig för tjänstens utförande.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor och/eller de särskilda villkoren för respektive tjänst. Villkorsändringar meddelas om nödvändigt kunden på av företaget beslutat sätt så skyndsamt som möjligt. Företaget har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om ändringar och tillägg inte godkänns av en kund har kunden alltid rätt att säga upp pågående tjänster och avtal.

Immateriella rättigheter

All kopiering eller lagring av innehåll från www.allkonstnaren.se, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Allkonstnären Tobias Lindqvist. Denna begränsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, firmor/bolagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om Allkonstnärens produkter.

Lagval och tvistlösning

Samtliga villkor på allkonaren.se och avtal regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av avtalet och/eller villkor ska företaget och kunden i första hand försöka komma överens.

Tvisten ska annars prövas av allmän domstol.

Avtal

Företaget kräver alltid skriftlig överenskommelse mellan företaget och kunden för att en överenskommelse skall anses vara giltig. Vad denna överenskommelse skall innehålla återfinns under respektive villkor för de tjänster Företaget erbjuder.

VILLKOR SKÅDESPELARE/STATIST

Inledning

Utöver de allmänna villkoren gäller dessa villkor i samband med att företaget anlitas som skådespelare, statist, modell, filmassistent och/eller för röstuppdrag i film/reklam eller på teater, TV eller radio. Villkoren gäller så länge inte annat tydligt avtalats i separat, skriftligt avtal mellan kunden och företaget (se nedan angående vad avtal bör innehålla).

Pris, betalning och resor

Lägsta pris är alltid 100 SEK per påbörjad arbetstimme och alltid lägst 500 kronor exklusive moms per uppdrag om inget annat avtalats. Betalning sker endast mot faktura. Momssatsen är 0 (exempelvis teater och andra liveframträdanden), 6 % (exempelvis film/TV-serier) eller 25 % (reklam) beroende på typ av uppdrag.

Om den totala resvägen tur och retur i samband med uppdraget uppgår till minst 50 kilometer (inklusive men ej begränsat till resor mellan hemmet/Företagets adress* och aktuell arbets-/inspelningsplats samt övriga resor nödvändiga för uppdragets art). Milersättningen uppgår till 50 kronor per påbörjad mil om inget annat avtalats. Detta gäller även då företaget gör avsteg från ordinarie resväg för att hämta upp andra medlemmar i arbetsteamet eller inhandling av varor eller dylikt.

Då uppdrag utföres på adress minst 100 km från hemmet/företagets adress* förbehåller företaget sig rätten att på kundens/uppdragsgivarens bekostnad övernatta på hotell eller vandrarhem. Denna kostnad tillförs fakturan för aktuellt uppdrag.

Företaget förbehåller sig rätten att välja det färdmedel och boendeform som anses lämpligast för utförandet av aktuell tjänst. Dock kommer hänsyn givetvis tas till kostnaden för att i möjligaste mån hålla dessa så låga som möjligt liksom hänsyn till eventuell miljöpåverkan. Färdmedel som exempelvis flyg nyttjas enbart i undantagsfall.

Krav på avtal

Företaget kräver alltid och utan undantag att skriftligt avtal upprättas mellan företaget och kunden vad gäller arbetstid, arvode, rättigheter på producerat material (avser både ljud- och bildmaterial) samt vilka övriga ersättningar som gäller i samband med uppdraget. Hit räknas även, men begränsas ej till, reseersättning, mat och logi, och ersättning för inköp av materiel som faller på företaget att ordna med.

Rättigheter för producerat material

Inför filminspelning/föreställning/fotning och/eller röst-/ljudupptagning skall avtal mellan kunden och företaget tecknas som tydliggör rättigheterna för producerat material.

Arbetstid

Den arbetstid företaget förväntas lägga på på aktuellt uppdrag skall avtalas i förväg. Antingen genom korrespondens mellan företaget och kunden eller i skriftligt avtal. Först när arbetstid och därför erforderlig arvode avtalats kan företaget acceptera överenskommelsen.

Om avtalad arbetstid överskrids med mer än 60 minuter, debiteras timtaxa á 250 kronor per påbörjad halvtimme exklusive moms samt ersättning för extra utgifter som uppstår på grund av förseningen. Företaget förbehåller sig alltid rätten att avbryta arbetet och lämna arbets-/inspelningsplatsen om det förutbestämda tidsschemat överskrids med 60 minuter eller mer om annat inte avtalats i förväg.

* Svartågatan 13, 128 45 Bagarmossen

FOTOGRAFERING

Bokning

Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.

Avbeställning

Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen. Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

Bildurval

Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.

Reklamation

Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

Användningsrätt

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.

Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/ slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas av fotografens förvaltnings- eller intresseorganisation.

Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning.

Exklusiv användning

Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är en upplåtelse icke-exklusiv om inte annat uttryckligen överenskommits.

Fotografens egen användning

Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

Bildåtergivning

Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

Namnangivelse

Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.

Äganderätt till bilder, returnering

Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens egendom som efter avtalad användning ska returneras i oskadat skick.

Ansvar för tillhandahållet föremål

Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.

Personbild

En personbild är ett fotografi där identifierbar person/personer förekommer på bilden. Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på internet.

Pris och betalningsvillkor

I angivna priser ingår moms med 25 % om inget annat anges. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

Otillåten användning med mera

Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, det vill säga 100  % påslag.

Arkiv

Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/ originalbilder under en tid av fem år från tidpunkten för leverans.

Skadad eller förkommen bild

Om inget pris angetts debiteras skadad eller förkommen påsiktsbild med lägst 300 kr eller det högre belopp som framställning av likvärdig kopia kostar.

Skadad eller förkommen unik bild debiteras med lägst 10 % av gällande prisbasbelopp eller det pris fotografen angett. Prisbasbeloppet 2019 är 46 500 kronor.

Återfinns och returneras förkommen bild inom sex månader från tidpunkten för fotografens leverans av bilden återbetalas ersättningen efter 20 % avdrag för hanteringskostnader.

Tvistelösning

I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen av dessa villkor, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.

VILLKOR VID KÖP I WEBBSHOPPEN

Allmänna villkor ("Allmänna Villkor") för beställningar som sker online på www.allkonstnaren.se

I det följande vill vi göra dig förtrogen med våra allmänna affärsvillkor, som gäller för beställning av varor som tillhandahålls på allkonstnaren.se i webbshoppen. Notera att övriga tjänster (film, foto, transport mm) har särskilda villkor om inte annat anges.

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden ("Kunden" eller "dig") när Kunden beställer produkter via webbshoppen på allkonstnaren.se. För beställningar som görs via www.allkonstnaren.se ingår vi endast avtal på svenska. Genom att du gör en beställning av produkter från Allkonstnärens webbshop ingår du ditt avtal med Allkonstnären Tobias Lindkvist.

1.2 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är:

 • 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap; och
 • bosatt i Sverige.

1.3 Allkonstnären förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Villkor som finns publicerade på www.allkonstnaren.se vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om Villkoren har förändrats efter det att du har lagt din beställning gäller de Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, det vill säga såväl för köp- och eventuell returprocess.

2. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL AVSEENDE PRODUKTER

Genom att klicka på "Bekräfta" i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din kundvagn. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen.

3. PRISER, LEVERANSKOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR EXPRESSLEVERANS

3.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms).

3.2 Allkonstnären står för leveranskostnader inom Sverige enligt PostNords prislista. Försändelser skickas normalt som rekommenderat brev och postförskott om inte annat avtalas i samband med beställningen av de aktuella varorna.

4. BETALNING

4.1 Allkonstnären erbjuder endast köp mot faktura eller postförskott. Betalningsfristen för faktura är trettio (30) dagar för privatpersoner och 20 dagar för företag/juridiska personer om inte annat avtalats innan köpet genomförs. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en påminnelseavgift om sextio (60) kronor (SEK) per betalningspåminnelse vid försenad eller utebliven betalning.

Vid försenad eller utebliven betalning kommer den första betalningspåminnelsen att skickas sju (7) kalenderdagar efter sista betalningsdag på originalfakturan. Betalningsfristen för totala summan (originalfaktura samt påminnelseavgift) är sju (7) kalenderdagar. Därefter lämnas ärendet över till inkasso och slutligen om Kronofogden om fakturan förblir obetald.

4.2 Genom att godkänna dessa Villkor anses du ha givit ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor skickas till dig i elektronisk form eller via postgång (PostNord AB).

5. ORDINARIE LEVERANS OCH EXPRESSLEVERANS

5.1 Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager. Om en Produkt inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar vi oss inte någon skyldighet att anskaffa beställda Produkter från något annat håll (anskaffningsrisk). Detta gäller även beställningar av generiska varor (vilket innebär sådana varor där endast aktuell varutyp och egenskaper anges).

5.2 Produkter inköpta via www.allkonstnaren.se levereras till leveransadresser inom Sverige, inrikes frakt inom Sverige är inkluderad i priserna som presenteras för varje produkt. Vid leverans utanför Sverige kan extrakostnader tillkomma för Kunden. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive nationella helgdagar i Sverige (det vill säga så kallade röda dagar).

5.3 Vi levererar dina Produkter till den leveransadress som du angav i din beställning.

5.4 Vårt mål att leverera din beställning inom två (2) till fem (5) arbetsdagar efter att du lagt beställningen.

6. VILLKOR FÖR RABATTERBJUDANDEN

6.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av Allkonstnärens marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.

6.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa varor kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller varor. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen observera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att användning av rabatterbjudanden ska vara tillåtet.

6.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena upplöper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därmed inte att täcka något belopp som du fått avdrag för vid fastställande av pris, genom att du använt ett rabatterbjudande.

6.4 Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.

6.5 Om du har använt ett rabatterbjudande för en beställning och senare väljer att utnyttja din ångerrätt och returnera en eller flera Produkter, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller vi oss rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet).

7. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER

7.1 När du handlar i webbshoppen på www.allkonstnaren.se har du enligt lag rätt att ångra ditt köp.

7.2 Om du vill returnera en Produkt, står du som Kund för fraktkostnaderna. Genom att göra en beställning via webbshoppen på allkonstnaren.se förbinder du dig även att förpacka Produkten på tillfredsställande sätt vid retur. Produkt som skadas under transport på grund av otillfredsställande förpackning/emballage återbetalas ej.

Din ångerrätt

7.3 Du har rätt att utöva din ångerrätt gentemot Allkonstnären och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du gjort din beställning i webbshoppen på allkonstnaren.se.

7.4 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till oss på adress: Allkonstnären Tobias Lindkvist, Svartågatan 13, 128 45 Bagarmossen eller e-post: kontakt@telia.com.

7.5 Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till oss (till exempel via brev per post eller per e-post).

Ångerrättens innebörd

7.6 Om du utövar din ångerrätt gentemot Allkonstnären kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (bortsett från förhöjda leveranskostnader till följd av att du valt ett leveransalternativ som inte motsvarar det lägst prissatta standardalternativ som vi erbjuder för leveransen ifråga). Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Vårt genomförande av återbetalningen som sådan kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Vi förbehåller oss rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess vi har fått tillbaka Produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag utvisande att du har returnerat dessa, och kommer att avvakta till dess att någon av dessa händelser inträffat.

7.7 Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga Produkter du vill utöva din ångerrätt för.

7.8 Du uppfyller kraven om du återlämnar Produkterna innan utgången av tidsfristen om fjorton (14) dagar.

Ångerrätt

Om du önskar att utöva din ångerrätt, vänligen skicka följande information till oss på adress Allkonstnären Tobias Lindqvist, Svartågatan 13, 128 45 Bagarmossen eller kontakt@telia.com:

Jag/vi meddelar härmed att jag/vi frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende [följande varor]. Beställdes den [datum]. [Konsumentens/konsumenternas namn], [konsumentens/konsumenternas adress], [datum].

8. REKLAMATION

8.1 Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av Produkterna reklamera defekta Produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

8.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer Allkonstnären att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Produkterna, samt leveranskostnaderna för dessa. För att en Produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av Allkonstnären. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta oss på Allkonstnären Tobias Lindkvist, Svartågatan 13, 128 45 Bagarmossen eller e-mail angerratt@zalando.se kontakt@telia.com.

9. ÖVRIGT

9.1 Användning av de erbjudanden som är tillgängliga på www.allkonstnaren.se är möjlig för personer som är minst 18 år.

9.2 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på www.allkonstnaren.se. Du kan även skriva ut eller spara dessa Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i din webbläsare (vanligen Arkiv -> Spara som).

9. ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE

9.1 Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas genom direktkontakt med Allkonstnären, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Dessa Villkor samt avtalet mellan dig och Allkonstnären ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

INTEGRITETSPOLICY

Företaget/webshopen Allkonstnären.se, organisationsnummer 7709111491, baserat i Bagarmossen behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser, för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period liksom marknadsföring av varor och tjänster.

Allmänna bestämmelser

 • Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad "Förordning") är Allkonstnären Tobias Lindkvist, organisationsnummer 7709111491, baserat Bagarmossen (hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig");
 • Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: e-mail: kontakt@telia.com, tel.: 070-114 98 35;
 • Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

 1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshoppen på Allkonstnaren.se;
 2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas;
 3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

 1. Registrering på hemsidan allkonstnaren.se i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;
 2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);
 3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig;
 4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

 1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under tre (3) år efter avtalets ingående;
 2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

 • Webnode AG (e-shop system);
 • Fraktbolag (företrädesvis PostNord AB);
 • Google Analytics (webbplatsanalys);

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

 1. Rätten till tillgång till personuppgifter;
 2. Rätten till rättelse av personuppgifter;
 3. Rätten att radera personuppgifter;
 4. Rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;
 5. Rätten till dataöverförbarhet;
 6. Rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: kontakt@telia.com;
 7. Rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

 1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;
 2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

 • Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen allkonstnaren.se bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;
 • Accepterar Kunden dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär;
 • Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på sin hemsida.

Reglerna träder i kraft den 28 oktober 2018.